Saturday, February 28, 2009

Poland Cover


Poland Cover
Postmark; 05.02.2009-Tarnobrzeg

Thank you Kazimierz ROMAN

Poland Cover


Poland Cover
Postmark; 09.02.2009-Tarnobrzeg

Thank you Kazimierz ROMAN

Poland Cover


Poland Cover
Postmark; 06.02.2009-Tarnobrzeg

Thank you Kazimierz ROMAN

Sunday, February 22, 2009

Taiwan Cover


Taiwan Cover

Brasil Cover


Italy Cover
Postmark ; 12.03.2002-Palmeria

USA Cover


USA Cover
Postmark ; 12.06.1999-Dulles

Mexico Cover


Mexico Cover

Saturday, February 21, 2009

Malaysia Cover


Malaysia Cover
Postmark ; 24.04.2008-BB Bangi

Thank you Kow Siew LAN

Philippines Cover


Philippines Cover
Postmark ; 03.06.2008-Ayala Alabang

Thank you Myron Dela PAZ


Austria Registered Cover


Austria Registered Cover
Postmark ; 13.06.2008-Graz
Registered Number ; RO 64463641 5AT

Friday, February 20, 2009

China Cover


China Cover

Thank you Zhou Fan

Georgia Cover


Georgia Cover
Postmark ; 12.08.2008-Tbilisi

Thank you Khatuna KIPIAMI

Armenia Postcard


Yerevan City

Armenia Postcard
Postmark ; 26.05.2008-Yerevan

Wednesday, February 18, 2009

Austria Cover

Austria Cover
Postmark ; 02.09.2008-Grafendorf

Slovakia Cover


Slovakia Cover
Postmark ; 23.08.2008-Trnava

Thank you Robert BRNKA

Belarus Cover


Belarus Cover

Thank you Nargiza USMANOVA

Slovakia Cover


Slovakia Cover

Thank you Robert BRNKA

Tuesday, February 17, 2009

Hong Kong Cover


Hong Kong Cover

Thank you Tse Lai KWONG

Mauritius Cover


Mauritius Registered Cover
Postmark ; 05.11.2008-Port Louis

Thank you Tasneem TEGALLY

Poland Cover


Poland Cover
Postmark ; 18.09.2008-TORNOBRZEG

Thank you Kazimierz ROMAN

Poland Cover


Poland Cover
Postmark ; 17.09.2008-TARNOBRZEG

Thank you Kazimierz ROMAN